REGULAMIN REJESTRACJI URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW W BAZIE POD NAZWĄ „LISTA ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW” DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://lista-zum.ios.edu.pl


Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Rejestracja urządzeń i materiałów w bazie pn.: „Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów”, zwana dalej „Listą ZUM”, jest realizowana w okresie od 02.09.2019 r. przez okres realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 2. Lista ZUM jest ogólnodostępna on-line na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl, zwanej dalej „stroną internetową”.
 3. Celem listy ZUM jest wsparcie wnioskodawców i beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zwanego dalej „Programem” dostępnego na stronach internetowych 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl, w wyborze urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym regulaminie oraz Programie i mogą podlegać dofinansowaniu. Wpisanie danego urządzenia lub materiału na listę jest potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań. Lista ZUM jest również narzędziem, które wspomaga weryfikację wniosków w ramach Programu, służy do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu.
 4. Lista ZUM jest podzielona na następujące kategorie:
   1) Węzły cieplne;
   2) Pompy ciepła;
   3) Kotły gazowe i olejowe;
   4) Kotły na paliwo stałe;
   5) System ogrzewania elektrycznego;
   6) Kolektory słoneczne;
   7) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
   8) Mikroinstalacja fotowoltaiczna;
   9) Wyroby do ocieplenia przegród budowlanych;
   10) Stolarka okienna;
   11) Stolarka drzwiowa/bramy garażowe.
 5. Lista ZUM oraz strona internetowa: https://lista-zum.ios.edu.pl prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11 D, 00-548 Warszawa, zwany dalej „IOŚ-PIB” lub „Prowadzący Listę ZUM”.
 6. Powstanie, utrzymanie i prowadzenie Listy ZUM wraz ze stroną internetową finansowane jest na podstawie umowy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej „NFOŚiGW”, w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.
 7. Niniejszy regulamin stanowi dokument określający zasady uczestnictwa w Liście ZUM wspierającej Program.
 8. Niniejszy regulamin rejestracji urządzeń i materiałów na Liście ZUM jest powszechnie dostępny dla producentów i dystrybutorów urządzeń, beneficjentów Programu i wszystkich zainteresowanych stron na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl. Adres strony zawierającej Listę ZUM opublikowany jest na stronach internetowych następujących instytucji:
   1) Ministerstwo Klimatu;
   2) Ministerstwo Rozwoju;
   3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
   4) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16);
   5) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Ogólne zasady rejestracji na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów
§ 2

 1. Do rejestracji na Listę ZUM mogą przystąpić producenci, upoważnieni przedstawiciele producenta, importerzy oraz dystrybutorzy urządzeń/materiałów przeznaczonych do instalowania w budownictwie indywidualnym jednorodzinnym zwani dalej „zgłaszającymi na listę”. W przypadku dystrybutorów, importerów i upoważnionych przedstawicieli producenta urządzeń/materiałów, dokumentacja zgłoszenia musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania producenta w procesie rejestracji. Dystrybutor może przystąpić do rejestracji urządzenia/materiału, które nie zostało jeszcze zarejestrowane na liście ZUM.
 2. Rejestracja na liście ZUM dostępnej na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl – jest możliwa dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Rejestracja możliwa jest tylko w języku polskim.

Rejestracja zgłaszających na Listę ZUM
§ 3

 1. Warunkiem umieszczenia urządzenia/materiału na Liście ZUM, jest bezpłatna rejestracja zgłaszającego na listę na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl w zakładce: dla zgłaszającego na listę. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie danych kontaktowych, wygenerowanie loginu i hasła.
 2. Zgłaszający na listę, rejestrując się na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl – powinien podać swoje dane, a w przypadku, gdy działa na podstawie pełnomocnictwa także dane podmiotu, który reprezentuje (NIP, REGON, dane teleadresowe) – poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku importerów, upoważnionych przedstawicieli producenta i dystrybutorów urządzeń/materiałów należy także załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania producenta. Pełnomocnictwo zostanie zweryfikowane przez Prowadzącego Listę ZUM.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych, zgłaszający na listę uzyskuje status użytkownika strony internetowej, co umożliwia wypełnianie formularzy on-line w celu zgłoszenia poszczególnych urządzeń/materiałów.
 5. Zgłaszający na listę podejmując czynność zgłoszenia akceptuje niniejszy regulamin. Akceptacja niniejszego regulaminu przez zgłaszającego na listę oznacza również wyrażenie zgody na zawieszenie dostępności informacji o danym urządzeniu lub materiale w bazie (na Liście ZUM) lub ewentualne usunięcie informacji o danym urządzeniu lub materiale z bazy (z Listy ZUM) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w związku z postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości, o której mowa w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 4, a także nieetycznych praktyk, o których mowa w § 7 ust. 11 i jest równoznaczna z oświadczeniem o rezygnacji z jakichkolwiek roszczeń, w tym finansowych z tym związanych.
 6. Prowadzący Listę ZUM w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu przekazania danych przez zgłaszającego na listę dokonuje weryfikacji zgłoszenia tej rejestracji przez powołany do tych czynności Zespół Ekspertów składający się z Zespołu podstawowego oraz Zespołu odwoławczego szczegółowo opisany w § 6.
 7. Prowadzący Listę ZUM zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania zgłaszającego na listę do uzupełnienia danych.
 8. W następstwie pozytywnej weryfikacji następuje potwierdzenie rejestracji zgłaszającego na listę jako użytkownika na stronie internetowej.

Procedura weryfikacji i dodawania urządzeń i materiałów na Listę ZUM
§ 4

 1. W celu umieszczenia urządzenia/materiału na Listę ZUM, zarejestrowany użytkownik strony internetowej wypełnia on-line formularz przypisany dla odpowiedniego typu urządzenia/materiału oraz załącza dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie przez dane urządzenie/materiał wymagań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Programu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określone w niniejszym regulaminie.
 2. Wypełniony on-line formularz dla danego typu urządzenia/materiału wraz z załącznikami, przed opublikowaniem na Liście ZUM, podlega weryfikacji przez Zespół podstawowy w ramach Zespołu Ekspertów u Prowadzącego Listę ZUM.
 3. Wszystkie dane i dokumenty dotyczące urządzenia /materiału, zawarte w formularzu oraz załączniki do niego dotyczące urządzenia/materiału są ogólnodostępne m.in. w celu zapewnienia pełnej jawności i transparentności Listy ZUM, a także możliwości weryfikacji danych dot. urządzeń/materiałów przez wszystkich zainteresowanych.
 4. W przypadku danych budzących wątpliwości lub braku wymaganych załączników, Prowadzący Listę ZUM, na podstawie oceny Zespołu podstawowego w ramach Zespołu Ekspertów, odrzuca wniosek zgłaszającego na listę podając uzasadnienie. Wniosek może być uzupełniony przez zgłaszającego na listę i przesłany do ponownej weryfikacji.
 5. Po potwierdzeniu, w wyniku weryfikacji przez Zespół podstawowy, kompletności formularza oraz załączników, jak również spełnienia przez urządzenie/materiał wszystkich wymagań obowiązującego prawa, Programu oraz wymagań określonych w niniejszym regulaminie, urządzenie/materiał zostaje umieszczone na Liście ZUM i jest wyświetlane w zakładce: dla beneficjenta.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji i odmowy umieszczenia urządzenia/materiału na liście zarejestrowany użytkownik otrzyma uzasadnienie takiej decyzji. Rozpatrzenie wniosku o umieszczenie urządzenia/materiału na Liście ZUM przez Prowadzącego Listę ZUM odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu przekazania kompletnego formularza on-line.
 7. Edycja lub usunięcie już umieszczonych urządzeń/materiałów na Liście ZUM odbywa się przez Prowadzącego Listę ZUM w przypadku stwierdzenia zmian technicznych w urządzeniu/materiale lub w przypadku stwierdzenia zaprzestania spełniania wymagań obowiązującego prawa przez urządzenie/materiał.
 8. Ponowne umieszczenie na Liście ZUM wymaga zawnioskowania przez zgłaszającego na listę z uzasadnieniem oraz przeprowadzenia ponownej weryfikacji przez Prowadzącego Listę ZUM.
 9. Zgłaszający na listę ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować informacje o danym urządzeniu/materiale umieszczonym na liście poprzez formularz do edycji danych, w przypadku ich zmiany wraz z wymaganymi dokumentami elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl.
 10. Każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić dowolną liczbę urządzeń/materiałów do weryfikacji. Wypełnienie formularza on-line nie jest równoznaczne z wpisaniem urządzenia/materiału na Listę ZUM.
 11. Umieszczenie urządzeń /materiałów na Liście ZUM jest bezpłatne i dobrowolne.
 12. Mając na uwadze, że strona internetowa nie stanowi rankingu ani informacji handlowej, to wszystkie urządzenia/materiały w poszczególnych grupach wyświetlane są w kolejności losowej. Niemniej beneficjent Programu otrzyma możliwość sortowania poszczególnych urządzeń/materiałów po ich parametrach jakościowych.
 13. W przypadku kotłów na palet drzewny o podwyższonym standardzie, a także w przypadku pomp ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, o których mowa w § 5, mogą one podlegać dodatkowemu oznaczaniu i wyróżnianiu na podstawie osiąganych parametrów jakościowych. Dla wyróżnionych urządzeń powinna pojawić się informacja o możliwości uzyskania wyższego dofinansowania z Programu.
 14. Prowadzący Listę ZUM zastrzega sobie prawo do nieumieszczania cen produktów. Umieszczenie ceny urządzenia/materiału w formularzu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o rejestrację.

Sposób weryfikacji urządzeń/materiałów
§ 5

 1. Weryfikacja, o której mowa w § 4, polega na sprawdzeniu czy urządzenie/materiał zgłoszone przez zgłaszającego na listę spełnia wymagania zawarte w obowiązującym prawie, Programie oraz Załącznikach 2 i 2a do Programu, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu, a także wymagania określone w poniższych punktach. Dokumenty potwierdzające te wymagania mogą zawierać tylko pieczęcie, podpisy, dopiski podmiotu upoważnianego do wydania danego dokumentu.
 2. Dokumenty wymagane dotyczące węzła cieplnego.
   1) Węzły ciepłownicze muszą spełniać warunki i wymagania zawarte w obowiązujących normach i aktach prawnych na terenie Polski.
 3. Dokumenty wymagane dotyczące pompy ciepła typu powietrze/woda lub woda/woda, oraz gruntowej pompy ciepła.
   1) Etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, a zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji, potwierdzającym osiągniecie klasy efektywności energetycznej odpowiednio - minimum A+ lub A++,
   2) karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne,
   3) dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych,
   4) deklaracja zgodności produktu CE.
 4. Dokumenty wymagane dotyczące pompy ciepła typu powietrze/woda do c.w.u.
   1) Etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne, zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji, potwierdzającym osiągniecie klasy efektywności energetycznej odpowiednio - minimum A,
   2) karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie), zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej,
   3) deklaracja zgodności produktu CE.
 5. Dokumenty wymagane dotyczące pompy ciepła typu powietrze/powietrze.
   1) Etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów, zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji, potwierdzającym osiągniecie klasy efektywności energetycznej minimum A,
   2) karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów,
   3) dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych,
   4) deklaracja zgodności produktu CE.
 6. Dokumenty wymaganie dotyczące kotłów kondensacyjnych gazowych i olejowych.
   1) Etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji potwierdzającym osiągniecie klasy efektywności energetycznej minimum A,
   2) karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne,
   3) dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych,
   4) deklaracja zgodności produktu CE.
 7. Dokumenty wymagane dotyczące kotłów na paliwo stałe.
   1) Certyfikat/świadectwo badań oraz sprawozdanie z badań zgłaszanego kotła, wydane przez laboratorium akredytowane w zakresie badań na zgodność z normą EN 303-5,potwierdzające spełnienie wymagań ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz normy EN 303-5,
   2) etykieta energetyczna dla danego kotła zgodna z zakresem informacji oraz wymaganiami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne,
   3) karta produktu dla danego kotła zgodnie z zakresem informacji oraz wymaganiami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne,
   4) dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) dla danego kotła zgodnie z zakresem informacji oraz wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
   5) instrukcja użytkowania/obsługi urządzenia lub dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR).
   6) Oświadczenie zgłaszającego na listę, że dany kocioł na paliwo stałe od daty przeprowadzenia badania nie podlegał zmianom konstrukcyjnym wpływającym na parametry urządzenia podlegające sprawdzeniu podczas badania i procedury uzyskiwania certyfikatu/świadectwa, o którym mowa w pkt. 1),
   7) zdjęcie lub skan tabliczki znamionowej kotła zgodnej z normą EN 303-5 ze wskazaną mocą znamionową dla danego typu kotła.
 8. Dokumenty wymagane dotyczące systemu ogrzewania elektrycznego
   1) Dla kotła elektrycznego
    a) Etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji,
    b) karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne ,
    c) dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych,
    d) deklaracja zgodności produktu CE.
   2) Dla pozostałych systemów ogrzewania elektrycznego
    a) Deklaracja zgodności produktu CE,
    b) dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu
 9. Dokumenty wymagane dotyczące kolektorów słonecznych.
   1) Certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z załącznikiem technicznym, lub równoważny certyfikat potwierdzający, między innymi, przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne” oraz normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań”. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty zgłoszenia na listę. W przypadku utraty ważności certyfikatu " Solar Keymark" zgłaszający na listę jest zobowiązany do dostarczenia Prowadzącemu Listę ZUM nowego aktualnego certyfikatu, w sposób określony w z § 4 ust. 9.
   2) krajowa deklaracji właściwości użytkowych albo oświadczenie o wzajemnym uznawaniu.
 10. Dokumenty wymagane dotyczące wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
   1) Etykieta energetyczna zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji potwierdzającej osiągniecie klasy efektywności energetycznej minimum A,
   2) karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych, zgodna z wymaganym dla danego urządzenia formatem i zakresem informacji,
   3) dokumentacja techniczna (spełniająca wymogi informacji o produkcie) zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych,
   4) deklaracja zgodności produktu CE.
 11. Dokumenty wymagane dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznej.
   1) Deklaracja zgodności produktu CE.
 12. Dokumenty wymagane dotyczące wyrobów do ocieplenia przegród budowlanych.
   1) Deklaracja właściwości użytkowych albo,
   2) krajowa deklaracja właściwości użytkowych albo oświadczenie o wzajemnym uznawaniu.
 13. Dokumenty wymagane dotyczące stolarki okiennej.
   1) Deklaracja właściwości użytkowych albo,
   2) krajowa deklaracja właściwości użytkowych albo oświadczenie o wzajemnym uznawaniu.
 14. Dokumenty wymagane dotyczące stolarki drzwiowej/bram garażowych.
   1) Deklaracja zgodności produktu CE,
   2) deklaracja właściwości użytkowych albo,
   3) krajowa deklaracja właściwości użytkowych albo oświadczenie o wzajemnym uznawaniu.

Zespół Ekspertów Prowadzącego Listę ZUM
§ 6

 1. Lista osób wchodzących w skład Zespołu Ekspertów Prowadzącego Listę ZUM znajduje się na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl, jest powszechnie dostępna dla zgłaszających na listę urządzenia/materiały, beneficjentów Programu i wszystkich zainteresowanych.
 2. Zespół Ekspertów Prowadzącego Listę ZUM składa się z:
   1) Zespołu podstawowego – którego rolą jest standardowe weryfikowanie formularzy i dokumentacji dotyczącej urządzeń/materiałów zgłaszanych przez zgłaszającego na listę.
   2) Zespołu odwoławczego – którego rolą jest:
    − na wniosek Zespołu podstawowego – weryfikowanie szczególnie złożonych przypadków w ramach procedury weryfikacji urządzenia/materiału przed umieszczeniem w bazie (na Liście ZUM);
    − rozpatrywanie spraw dot. zgłoszonych nieprawidłowości w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości, o której mowa w § 7 a także w § 8 ust. 4;
    − rozpatrywanie spraw dotyczących odwołań zgłaszających na listę urządzeń/materiałów od odrzucenia wniosku o rejestrację.
 3. Każdy z zespołu ekspertów zobowiązany jest przed przystąpieniem do weryfikacji do złożenia deklaracji bezstronności.
 4. Jeżeli w przypadku danego eksperta może zachodzić konflikt interesów lub w jakikolwiek sposób jest on powiązany z danym zgłaszającym na listę urządzeń /materiałów, wyłącza się z postępowania i nie bierze udziału w weryfikacji urządzeń/materiałów ani w ew. postępowaniu w ramach procedury odwoławczej dot. danego zgłaszającego na listę.
 5. Członkowie Zespołu podstawowego są pracownikami Prowadzącego Listę ZUM.
 6. Członkowie Zespołu odwoławczego mogą być pracownikami Prowadzącego Listę ZUM lub ekspertami zatrudnionymi przez inne instytucje i organizacje.
 7. Nabór członków do Zespołu odwoławczego jest transparentny - informacja o naborze jest publikowana na stronie internetowej Listy ZUM, a przed jej uruchomieniem na stronie internetowej IOŚ-PIB.
 8. Za udział ekspertów zewnętrznych w pracach Zespołu odwoławczego przysługuje wynagrodzenie.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości
§ 7

 1. Stowarzyszenia branżowe, producenci i krajowi dystrybutorzy/przedstawiciele urządzeń grzewczych/materiałów, jednostki i laboratoria akredytowane, osoby fizyczne, a także organy administracji państwowej, w tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, a ponadto NFOŚiGW i WFOŚiGW, mogą zgłaszać do Prowadzącego Listę ZUM pisemnie, na adres e-mail: pomoc@lista-zum.ios.edu.pl lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl, informację o podejrzeniu niespełnienia przez urządzenie/materiał przyjęte na Listę ZUM niezbędnych wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym regulaminie oraz wymaganiach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (dalej jako „nieprawidłowość”).
 2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, musi zawierać dane identyfikacyjne i kontaktowe zgłaszającego nieprawidłowość oraz szczegółowy opis zgłaszanej nieprawidłowości. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, o której mowa w pkt. 1, Prowadzący Listę ZUM przekazuje sprawę dot. nieprawidłowości do Zespołu odwoławczego, który weryfikuje treść i zasadność zgłoszenia.
 4. Prowadzący Listę ZUM, na wniosek Zespołu odwoławczego, może czasowo zawiesić dostępność informacji o danym urządzeniu/materiale w bazie (na Liście ZUM), do czasu zakończenia weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, przez urządzenie/materiał lub postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK lub organy nadzoru budowlanego na podstawie obowiązujących przepisów.
 5. Maksymalny okres zawieszenia dostępności informacji o danym urządzeniu/materiale w bazie (na Liście ZUM) w celu weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenie/materiał wynosi 30 dni , a w przypadku gdy informacja o nieprawidłowości została zgłoszona przez Prezesa UOKIK lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie ust. 1, do czasu poinformowania Prowadzącego Listę ZUM o wynikach prowadzonego w tej sprawie postępowania.
 6. a. W przypadku otrzymania informacji przez Prezesa UOKiK lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie ust. 6 pkt 3, okres zawieszenia trwa do momentu zakończenia działań podjętych i poinformowania o ich rezultacie Prowadzącego Listę ZUM.
 7. W trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 4, Zespół odwoławczy może w szczególności:
   1) zażądać od zgłaszającego na listę urządzenie/materiał poddawany weryfikacji dodatkowych wyjaśnień i dokumentów,
   2) przeprowadzić dodatkowe konsultacje z laboratorium (jednostką) akredytowanym wydającym świadectwo zgodności i dokonującym badania urządzenia/materiału, Polskim Centrum Akredytacji, instytucjami dozoru technicznego oraz innymi podmiotami, do których zwrócił się Zespół odwoławczy,
   3) zgłosić w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejrzenie wykrycia nieprawidłowości dotyczących urządzenia/materiału do Prezesa UOKiK lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4:
   1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ramach weryfikacji przez Zespół odwoławczy lub potwierdzenia nieprawidłowości przez Prezesa UOKiK lub organy nadzoru budowlanego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego lub informacji uzyskanej z laboratorium (jednostki) akredytowanego wydającego świadectwo zgodności, które było podstawą do dopuszczenia na Listę ZUM i dokonującego badania urządzenia/materiału - Prowadzący Listę ZUM skreśla urządzenie/materiał z Listy ZUM.
   2) w przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zespół odwoławczy lub Prezesa UOKiK lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego– Prowadzący Listę ZUM przywraca dostępność informacji o danym urządzeniu/materiale w bazie (na Liście ZUM).
 9. Urządzenie/materiał może podlegać jednokrotnej procedurze weryfikacyjnej, o której mowa w ust. 4, w zakresie danej nieprawidłowości. Kolejne zgłoszenia tej samej nieprawidłowości, które opierają się na tych samych przesłankach, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 10. Do odwołania zgłaszającego na listę urządzenia/materiały na decyzję Zespołu podstawowego, w wyniku której urządzenie/materiał nie zostaje dopuszczone do Listy ZUM, stosuje się odpowiednio czynności realizowane przez Zespół odwoławczy w ramach ust. 6.
 11. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 6, w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 9, po okresie, o którym mowa w ust. 5:
   1) w przypadku podtrzymania przez Zespół odwoławczy decyzji Zespołu podstawowego, o której mowa w ust. 10 - Prowadzący Listę ZUM informuje zgłaszającego na listę o ostatecznej decyzji,
   2) w przypadku zmiany przez Zespół odwoławczy decyzji Zespołu podstawowego, o której mowa w ust. 9 - Prowadzący Listę ZUM informuje zgłaszającego na listę o decyzji oraz wpisuje urządzenie na Listę ZUM.
 12. Prowadzący Listę ZUM zastrzega sobie prawo do wykreślenia urządzenia/materiału z listy w przypadku stwierdzenia nieetycznych praktyk ze strony zgłaszającego na listę, którymi są w szczególności: zawieranie nieprawdziwych informacji na swojej stronie internetowej, katalogach, reklamach, wprowadzających w błąd potencjalnego użytkownika urządzenia i nie mających potwierdzenia w instrukcji dla instalatorów i użytkowników oraz wynikach badań.

Postanowienia końcowe
§ 8

 1. Niniejszy regulamin oraz wszystkie wymienione w nim obowiązkowe dokumenty dotyczące urządzeń/materiałów są ogólnodostępne bezpośrednio w bazie dla zgłaszających na listę ZUM i innych podmiotów zainteresowanych.
 2. Rejestracja na stronie internetowej oraz zgłaszanie urządzeń/materiałów na Listę ZUM możliwe jest od dnia jej opublikowania przez cały okres realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 3. Zgłaszający na listę ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Prowadzącego Listę ZUM o zmianie danych objętych zgłoszeniem oraz przekazać zaktualizowane, wymagane dokumenty, jeśli uległy one zmianie, elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej.
 4. W przypadku zmiany Programu, urządzenia/materiały wpisane na Listę ZUM przed tą zmianą będą podlegały weryfikacji zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. § 7 ust. 4 – 7 stosuje się odpowiednio.

Dane osobowe
§ 9

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, osób fizycznych rejestrujących się w Bazie Urządzeń/materiałów, jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: Pani Agata Smerd, adres email: iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.
 3. Dane osobowe osób fizycznych rejestrujących się w Bazie Urządzeń/materiałów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 4. Podanie przez danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem zarejestrowania podmiotu na Listę ZUM.
 5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe osób fizycznych rejestrujących się na Listę ZUM również w celach prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Listą ZUM i Programem Priorytetowym Czyste Powietrze.
 6. Możliwość przetwarzania przez IOŚ-PIB danych osobowych pozwala na wysyłanie osobom fizycznym rejestrującym się na Listę ZUM informacji dotyczących ww. Listy i Programu.
 7. Jeżeli osoby fizyczne rejestrujące się w na Listę ZUM nie wyrażają zgody prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osób fizycznych rejestrujących się na Liście ZUM - w kategorii dane zwykłe: imię, nazwisko osoby, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 9. Dane osobowe nie będą upubliczniane.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do NFOŚiGW w ramach łączącej IOŚ-PIB z NFOŚiGW umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 11. Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 13. Rejestr na Listę ZUUM będzie publicznie dostępny po zakończeniu okresu realizacji Projektu, jednak nie będzie uzupełniany o nowe dane i w związku z jego prowadzeniem nie będą zbierane nowe dane osobowe. Istnieje jednak możliwość aktualizacji danych osobowych.
 14. Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej osobom fizycznym rejestrującym się na Listę ZUM przysługuje prawo do:
   a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
   b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   - w takim wypadku podmiot rejestrujący się na Liście ZUM winien wskazać do kontaktu inną osobę, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz Załącznik 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.